Restauració d’una pintura matèrica

imatge després dels tractaments de restauració

Aquest quadre va ser sotmès a condicions extremes d’humitat relativa, cosa que li va provocar unes fortes ondulacions en el suport de fusta, produint aixecaments i despreniments de la capa pictòrica. Llegeix aquest article sobre la restauració d’una pintura matèrica per esbrinar el procés de restauració al qual va ser sotmès per aconseguir estabilitzar l’obra.

Restauració d’una pintura matèrica

Títol: Pintura paisatge matèric.

Propietari: particular.

Objecte: pintura sobre cartró.

Autor: anònim.

Datació: s. XX.

Examen organolèptic/degradacions

L’obra presenta un mal estat de conservació. Cal remarcar que presenta un seguit de degradacions actualment actives que perjudicant l’obra i fan perillar la seva conservació.

Per començar el suport de l’obra pateix unes fortes ondulacions que també afecten la capa pictòrica provocant despreniments i grans pèrdues, sobretot en els laterals de la peça. Aquesta deformació del suport és causada per la humitat que ha rebut la peça possiblement en un mal emmagatzematge.

Així doncs, la capa pictòrica es troba molt feble i debilitada. Aquesta presenta brutícia superficial en forma de pols i partícules, pèrdues de la capa pictòrica, craquelats i aixecament.

Per altra banda, a simple vista també s’aprecien unes taques de tonalitat blanquinosa possiblement es degudes per fongs en estat latent que han estat causats també per un mal emmagatzematge de l’obra.

Tractaments de restauració

Pel que fa els tractaments de restauració, primer s’ha procedit a fixar la capa pictòrica per tal devitar perdues de la capa pictorica. Un cop fixada, s’ha continuat amb l’aplanat del cartró amb diverses aplicacions de pes, humitat i pes i assecat controlat amb papers secants.

Un cop l’obra ha estat estabilitzada, s’ha procedit a realitzar la neteja en sec i humit de la brutícia superficial i s’ha consolidació la capa pictòrica ja que es trobava pulverulenta i debilitada.

Per acabar, s’ha realitzat els tractaments de reintegració volumètrica i pictòrica i el d’envernissat de protecció final per garantir una capa de protecció a la peça.


Si t’ha agradat aquest projecte de la restauració d’una pintura matèrica, consulta més projectes de restauració semblants a l’apartat del taller de la nostra web.

Tags: No tags

Comments are closed.