Restauració d’un secreter

Restauració d'un secreter després del tractament

Objecte: moble de persiana i escriptori.

Autor: desconegut.

Data: segle XX.

Degradacions: brutícia superficial ennegrida, cops, atac de corcs, desencaixaments, vernís oxidat i amb presència de vels blanquinosos i fongs. Modificació estructural de l’interior del moble, no es conserven tots els calaixos i les bigues estan trencades. Restauracions anteriors amb massilla que es troben escardades i degradades.

Tractaments de restauració: neteja superficial (paletina i aspiració, goma vinílica, bisturí i aigua destil·lada). Retirada del vernís. Desinfecció del fongs i eliminació de les taques produïdes per aquests. Tractament de desinsectació dels corcs. Consolidació de les zones fragmentades. Engrassat de les persianes i els calaixos. Reintegració volumètrica i pictòrica. Envernissat de protecció, encerat i polit. 

Procés de restauració d'un moble de persiana i escriptori. Neteja, retirada del vernís, eliminació de taques, tractament de corcs, consolidació, engrassat i reintegració volumètrica i pictòrica.

Tags: No tags

Comments are closed.